#LANG_REPLAY#
Koshey
(W3A: Dx_Koshchey)
Dx vs. rbr rbr.Shorty
(W3A: rbr.Shorty)
#LANG_UPLOADED_BY#: rbr.Shorty #LANG_UPLOAD_DATE#: 01.02.2016 - 05:14 #LANG_DL#: 191
upload/replays/310_Koshey(O)-vs-rbr.Shorty(H)@AI@G2.w3g: Can't read replay file